Lesly Center ak tiraj Lotri Florida la: Tout sa ou bezwen konnen - Lotto.ht (2024)

Lotri yo atire anpil atansyon nan tout mond lan epi okipe youn nan premye plas yo nan klasman amizman ki pi popilè yo. Fanatik lotri patisipe nan tiraj yo pou plizyè rezon: genyen kap chèche adrenalin ak eksitasyon, lòt moun ta renmen akonpli gwo rèv yo genyen tankou vwayaje nan tout mond lan, epi finalman lotri a prezante pou plizyè milyon moun yon opòtinite pou chanje kondisyon lavi yo epi soti nan povrete.

Fanatik lotri an Ayiti yo souvan wè jwèt aza kòm yon solisyon ak pwoblèm finansye yo ak yon opòtinite pou yon lavi miyò. Anpil Ayisyen patisipe nan tiraj yo, pa egzanp chak tiraj lotri nan Florida, yo kwè ke yon jou yo ap gen chans epi yo pral genyen yon pri. Plizyè milye Ayisyen vann tikè lotri tou, yo ap tchèche lavi. Gen apeprè 35,000 kote y'ap vann lotri ayisyen nan peyi nou an: ou jwenn yo prèske nan chak kwen lari nan gwo vil yo e menm nan ti bouk yo.

Lesly Center okipe yon plas enpòtan nan mond lotri ayisyen an. Li se youn nan konpayi jwèt aza ki pi ansyen epi ke yo pi fè konfyans, li ofri opòtinite pou yo pran plezi epi chanje sitiyasyon finansye moun ki gen chans genyen an. Kisa mwen ta dwe konnen sou Lesly Center? Ki jan konpayi an òganize tiraj lotri Florida la? Ki jwèt popilè konpayi ayisyen an ofri?

Lesly Center: enfòmasyon jeneral

Lesly Center se yon konpayi ki gen plis pase 50 lane eksperyans: li te kreye an 1964. Katye jeneral li nan Pòtoprens, an Ayiti. Misyon konpayi an se pou bay kliyan yo aksè a lotri ayisyen ki jis e serye, san koripsyon ak tiraj enjis. Lesly Center vann tikè lotri an Ayiti: tikè yo disponib nan pwen vant nan lari yo.

Depi 2013 Lesly Center te kolabore avèk yon asosyasyon ki pa pou pwofi, Fondasyon Emmanuel Lesly Brezault. Yon pòsyon nan lajan ki soti nan vant tikè lotri ayisyen an sipòte aktivite charitab fondasyon an, ki vize pou edike timoun ak jèn nan lekòl ayisyen yo. Aprè tranbleman tè 2010 la, anpil sant kiltirèl, mize ak bibliyotèk pa t' ko rebati akoz mank lajan pou kilti. Bezwen tankou manje, aksè nan swen sante oswa bezwen aksè nan abri pran priyorite sou tout lòt yo. Lesly Center, an kolaborasyon avèk Fondasyon Emmanuel Lesly Brezault, angaje pou edike timoun yo sou kilti nasyonal paske ayisyen fyè de sa.

Tiraj Lotri Florida ak New York

Pou evite koripsyon ak fwod nan nimewo chans nan lotri Lesly Center ap ofri yo, konpayi an baze rezilta tiraj yo sou tiraj ofisyèl lotri Florida ak tiraj bòlèt New York la. Lotri Florida ak New York yo se lotri ki jwi gwo popilarite ak konfyans jwè yo, epi sa ki pi enpòtan, li gen yon istwa ki long. Gen yon komisyon ki sipèvize chak tiraj lotri ameriken pou asire ke tiraj lotri Florida oswa New York yo ale selon règleman yo, e ke nimewo yo chwazi yo se 100% aza yo ye. Rezilta lotri yo ofri nan Lesly Center yo jwenn jistifikasyon yo nan rezilta ofisyèl gwo lotri Ameriken an, kidonk jwè yo ka asire yo respè pou jistis, transparans règleman yo e ke yo pa pral twonpe yo nan okenn fason. Nou ka wè rezilta ofisyèl tiraj lotri Florida la oswa New York la nenpòt ki lè non sèlman sou sit entènèt Lesly Center a oswa nan katye jeneral yo, men tou sou anpil sit entènèt ameriken, oswa atravè yon aplikasyon pou entèlijan.

Tiraj lotri Florida yo fèt de fwa nan yon jounen: se tiraj "Florida Midi" ak "Florida Soir". Tiraj lotri New York la, ki se yon faktè detèminan nan rezilta lotri ayisyen an, fèt tou de fwa nan yon jounen - a midi ak nan soir.

Nou ka wè rezilta egzak jwèt chans yo ofri nan Lesly Center yo sou sit entènèt ofisyèl konpayi an.

Nimewo ki chwazi pi souvan nan tiraj Florida Midi: 21, 28, 37, 41, 44
Nimewo ki chwazi mwen souvan nan tiraj Florida Midi: 23, 25, 32, 38, 43
Nimewo ki chwazi pi souvan nan tiraj Florida Soir: 24, 27, 29, 31, 44, 50
Nimewo ki chwazi mwen souvan nan tiraj Florida Soir: 22, 26, 33, 35, 40, 47

Òf Lesly Center: lotri ou ka jwe yo

Kounye a Lesly Center ofri jwè li yo 5 lotri ki baze sou tiraj lotri Florida la oswa tiraj lotri New York la. Enfòmasyon presi sou jwèt yo disponib sou sit entènèt ofisyèl Lesly Center. Nou prezante yon deskripsyon tou kout sou chak jwèt ki anba yo.

Bòlèt

Li se jwèt chans ki pi ansyen ak pi popilè an Ayiti. Nan kontèks lotri sa a, jwè a chwazi yon nimewo 2 chif ki sòti nan 00 jiska 99. Nan fen tiraj la 3 nimewo genyen, kidonk nan kontèks yon paryaj jwè a gen 3 chans pou genyen. Si yon jwè chwazi egzanp. 21: li genyen menm valè fwa ke nimewo sa a chwazi nan tiraj la. Premye nimewo a genyen 50 fwa kantite lajan paryaj la, epi dezyèm ak twazyèm la genyen respektivman 20 ak 10 fwa.

Rezilta lotri sa a baze sou rezilta tiraj lotri New York la, sètadi jwèt ki rele "Numbers" ak "Win 4".

Maryaj

Maryaj se yon jwèt ki gen ladanl pou ou chwazi 2 nimewo ki gen 2 chif. 2 nimewo yo dwe endike kòrèkteman pou fasilite rekiperasyon pri an (premye nimewo x dezyèm nimewo, dezyèm nimewo x twazyèm nimewo oswa premye nimewo x twazyèm nimewo). Ou ka genyen jiska 1000 fwa valè paryaj la!

Men kèk egzanp:

Nan tiraj "Numbers" yo, yon jwè chwazi nimewo 122 epi nan tiraj "Win 4" la li chwazi nimewo 5510. Jwè a te chwazi 22 ak 10 kòm nimewo chans yo.

Konbinezon ki genyen yo se:
1) 122 55 10 -> 22 ak 55
2) 122 55 10 -> 55 ak 10
3) 122 55 10 -> 22 ak 10

epi chak konbinezon sa yo vo 1000 fwa valè paryaj la.

Loto 3

Loto 3 se yon jwèt ke Lesly Center òganize kote ke jwè a chwazi yon nimewo 3-chif sòti nan 000 pou rive nan 999. Si nimewo li chwazi a se menm bagay ak tiraj lotri New York la, jwè a genyen 500 fwa kantite lajan an li te parye a.

Loto 4

Loto 4 se yon jwèt kote ke nimewo ki genyen yo depann de rezilta nan lotri "Numbers" ak "Win 4" tiraj New York la. Jwè a dwe chwazi yon nimewo 4 chif ki sòti nan 0000 pou rive nan 9999. Si li fè chwa ki kòrèk la, li genyen 5000 fwa kantite lajan li te parye a.

Loto 5

Loto 5 lan se yon jwèt kote ou ka genyen 25,000 fwa kantite lajan ou parye a. Jwè a chwazi yon nimewo 5-chif sòti nan 00000 pou rive nan 99 999. Rezilta yo nan tiraj yo baze sou rezilta yo nan tiraj jwèt "Numbers" ak "Win 4" nan lotri New York la.
Pou ogmante chans pou genyen pri yo nan lotri yo, li rekòmande pou eseye itilize tchala, liv ayisyen an ki ede entèprete rèv epi ba yo nimewo espesifik. Gen plis enfòmasyon ki disponib nan atik ki pale de Tchala.

Pi bon altènativ pou Lesly Center

Lotri yo ofri nan Lesly Center yo remakab epi yo ofri anpil amizman. Chak tiraj lotri Florida oswa New York prezante yon opòtinite pou genyen prim atiran yo. Sepandan, pou moun ki reve fè gwo fòtin pou yo kapab sekirize avni yo, akonpli pi gwo rèv yo oswa menm ede kominote lokal la - nou gen yon altènativ ki parèt klè. Nouvo Loto Ayiti a prezante yon opòtinite pou ou pou w genyen pi gwo pri nan istwa lotri ayisyen yo. Sa a se opòtinite pou yo jwe nan premye jwèt sou entènèt lotri nasyonal la, ki ap genyen chak jou nouvo fanatik ak jwè ki toujou vin jwe.

Loto Ayiti ofri lotri li yo sou entènèt - ou ka achte tikè ofisyèl yo nan lotto.ht oswa offline. Ki jan yo achte tikè Loto Ayiti offline? Tout sa ou bezwen fè se vizite youn nan ajan otorize k'ap vann Loto Ayiti yo, ki ofri sèvis yo nan pi gwo vil yo an Ayiti. Chak jou yo pwolonje limit yo rive nan ti vil yo oswa menm ti bouk yo.

Pi bon altènativ pou tiraj lotri Florida ak New York la se tiraj GG World Million ak GG World Keno an. De lotri sa yo ke Loto Ayiti ofri yo fè referans a pi gwo lotri yo nan mond lan akoz règleman yo. Nan lotri GG World Million jwè a chwazi 5 nimewo de baz ak 2 nimewo GG. Gwo minimòm nan se $ 1,000,000, oswa anviwon 92,000,000 HTG! Anplis de pri prensipal la, genyen tou kèk pri ki atiran anpil ki pi ba nivo. Tiraj la fèt de fwa nan yon semèn: chak madi ak chak vandredi. Klike la a pou ou jwenn plis enfòmasyon sou kòman yo jwe GG World Million.

GG World Keno se yon lotri kote tiraj yo fèt chak jou, chak 4 minit! Sa vle di ke gen anpil opòtinite pou jwè yo touche yon fòtin chak jou. Jwè a chwazi soti nan 1 rive nan 10 nimewo epi deside paryaj la (ki soti nan 1 rive nan 10). Kantite lajan ou fè a depann de kantite nimewo ou chwazi a ak paryaj la - lè jwè a chwazi 10 nimewo ak yon paryaj 10, epi tout nimewo li yo soti nan tiraj la, li ka genyen jiska 25,000,000 HTG! Ou vle konnen plis? Tcheke ki jan yo jwe GG World Keno an Ayiti.

Nouvo Loto Ayiti a se yon gwo opòtinite tou pou Ayisyen jwenn travay pèmanan. Nenpòt granmoun ki vle kòmanse travay kòm yon ajan otorize pou vann GG World Million, GG World Keno ak lòt lotri ki parèt sou òf Loto Ayiti a, ka aplike e konsa kòmanse bati pwòp karyè yo ak endepandans finansye yo. Klike epi tcheke kijan ou kapab vin yon ajan pou vann tikè Lotri Ayiti.

Lesly Center ak tiraj Lotri Florida la: Tout sa ou bezwen konnen - Lotto.ht (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Maia Crooks Jr

Last Updated:

Views: 5576

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Maia Crooks Jr

Birthday: 1997-09-21

Address: 93119 Joseph Street, Peggyfurt, NC 11582

Phone: +2983088926881

Job: Principal Design Liaison

Hobby: Web surfing, Skiing, role-playing games, Sketching, Polo, Sewing, Genealogy

Introduction: My name is Maia Crooks Jr, I am a homely, joyous, shiny, successful, hilarious, thoughtful, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.